Български
Няма продукти в кошницата.
Търси

Политика за поверителност

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ !

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ?
В тази Политика за поверителност обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от нас. Ако искате повече информация за конкретни процеси, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

КОИ СМЕ НИЕ?

Като утвърден доставчик на храни Ла Бока държи и полага грижи за опазването на личния живот на всички в нашата общност. Това означава, че ще защитим личната информация на всички посетители, които имат достъп до нашите уебсайтове или услуги чрез всяко мобилно приложение, платформа или устройство, както и посетителите на нашите ресторанти и обекти.
„Крамер Център“ ЕООД, е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201809681, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.Ген. Цимерман № 12, и-мейл адрес: labocca@kramer.bg и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?
Адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул.Марин Дринов 66, тел.0888996879, e-mail: labocca@kramer.bg
Как да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни?
гр. Варна, ул.Марин Дринов 66, тел.0888996879, e-mail: labocca@kramer.bg 

Защитата на данните и сигурността на информацията са част от корпоративната ни култура и политика.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ МОГА ДА НАМЕРЯ В ТАЗИ ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?
Тази Политика за поверителност ще Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „Крамер Център“ ЕООД (наричано оттук нататък „ЛА БОКА”/LA BOCCA) включително:
- Какви лични данни събираме за Вас?
- Каква е целта на тяхното събиране?
- За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
- С кого споделяме Вашите лични данни?
- Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
- Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър?
- Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност „Крамер Център“ ЕООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.
Какво са лични данни?
Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.
Така напр. непряко идентифициране е само номерът на мобилния Ви телефон. В този случай ще е необходима комбинация с друг идентификатор, за да установим самоличността Ви, така например три имена и мобилен телефон.
Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС И ЗА КАКВИ ЦЕЛИ (ЗАЩО)?
За да Ви предостави ефективен достъп до нашите услуги, ЛА БОКА събира следната информация и лични данни за Вас.
Тук са основните категории лични данни, които събираме за Вас и причините (целите), поради които обработваме тези лични данни:

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯТЕ ДОБРОВОЛНО:
- Информация за регистрацията, когато създавате профил на страницата на ЛА БОКА – https://dostavka.labocca.bg/, за да можем:
1. Да създадем профила Ви, за да можете да правите поръчките си в съответствие с нашите Условия;
2. Да Ви идентифицираме, когато влезете в профила си;
3. Да се свържем с Вас за изпълнение на предлаганите от нас услуги; и
4. Да Ви уведомяваме за промени или актуализации на нашите Условия и Политика за поверителност.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

13.1. LA BOCCA има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, електонна поща, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта www.dostavka.labocca.bg. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно настоящите Общи условия. 
13.2. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на достъп в режим on-line до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от LA BOCCA. 
13.3. Фирма „КРАМЕР ЦЕНТЪР“ ЕООД е вписана в регистъра на администратори на лични данни под номер 422505, съгласно удостоверение от КЗЛД номер 422505/2016 г. LA BOCCA полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
13.4. LA BOCCA полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица. 
13.5. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, LA BOCCA ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. 
13.6. LA BOCCA събира и използва информацията по т. 13.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, включително за предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от LA BOCCA. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за LA BOCCA. 
13.7. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до LA BOCCA на посочените адрес или email за контакти. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. 
13.8. LA BOCCA се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 
а/ това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент; 
б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на LA BOCCA; 
в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; 
г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на LA BOCCA за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите; 
д/ други посочени в закона случаи. 
13.9. При използване на Уебсайта www.dostavka.labocca.bg, LA BOCCA има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на LA BOCCA във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на LA BOCCA и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта www.dostavka.labocca.bg, времето прекарано на нея и др. В допълнение, LA BOCCA съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.2., съответно т. 3.3.1 за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. 
13.10. LA BOCCA има право, но не и задължение, да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

 

Пълният текст на Общите условия можете да видите тук.